​મને એવી કયાં ખબર હતી કે “સુખ અને ઉંમરને” બનતું નથી , પ્રયત્ન કરીને સુખને તો લાવ્યો,  પણ  ઉંમર રીસાઇને ચાલી ગઇ … માણસ વેચાય...