?❣મન એવું રાખો જે કદી  ખોટું ના લગાડે.. દિલ એવું રાખો જે કદી દુખી ના કરે.. અને સંબંધ એવો રાખો જેનો કદી અંત ના થાય....