*“હાર્ટએટેક અને પાણી”* *તમે કેટલા એવા લોકોને જાણો છો જે રાત્રે* *સુતા પહેલા પાણી પીવાનું ટાળે છે કારણકે તેમને રાત્રે ઉઠવું પડશે* *હાર્ટએટેક અને પાણી...